Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Principper for undervisningens organisering

Principper for undervisningens organisering

 

Undervisningstimetal

Skolens undervisningstimetal følger de vejledende timetal fra undervisningsministeriet med følgende undtagelser:

 • Der er svømning på 4. klassetrin i stedet for understøttende undervisning.
 • Når det er muligt afkortes skoledagens længde mest muligt, til fordel for tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

Lektionsfordelingen drøftes med skolebestyrelsen i maj måned.

 

Understøttende undervisning

Der afholdes ikke understøttende undervisning, da tiden til dette anvendes til at afkorte skoledagens længde.

 

Udbud af valgfag

Alle elever i 7. og 8. klasse skal tilbydes det praktiske/musiske valgfag håndværk og design. Derudover tilbyder skolen et eller flere af de praktiske/musiske valgfag billedkunst, musik og madkundskab.

 

Skoledagens længde - mødetid

Skoledagen starter som udgangspunkt kl. 8.00. Dette kan fraviges ved særlige arrangementer.

Skoledagen afsluttes senest som udgangspunkt kl. 14.40. Dette kan dog fraviges ved forskellige situationer fx:

 • Samling af valgfagstimer
 • Arrangementer, herunder klassearrangementer eller fx skolefest o.lign.
 • Camp Ung
 • Temauger

Når skoledagens mødetidspunkter ændres, er der fortsat mødepligt for eleverne.

 

Holddeling

Børnenes primære læringsfællesskab foregår i deres stamklasse.

Holddannelse kan have sin begrundelse i såvel pædagogiske som praktiske hensyn.

Holddannelse kan benyttes som differentiering af undervisningen, for at tilgodese den enkelte elevs behov og forudsætninger.

Den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, kan også inddrages som begrundelse for pædagogisk begrundet holddeling.

Afhængig af aktiviteten, elevernes selvstændighed og lærerressourcer, kan der dannes hold for en kortere eller længere periode.

Holdene kan variere i størrelse fra nogle få elever til mange elever.

 

Samarbejde om undervisningen

Vadum Skole forsøger altid at etablere samarbejde med foreninger og erhvervsliv i og omkring Vadum by.

Skolen fokuserer på at give eleverne kendskab til såvel forenings- som arbejdsliv, for at give dem viden og kendskab til mulighederne efter endt uddannelse.

Ligeledes skal samarbejdet bidrage til opfyldelse af formålene for folkeskolen, herunder fag og obligatoriske emner.

 

Elevers færdsel på cykel i skole og DUS-tiden

Elever må benytte cyklen sammen med det pædagogiske personale i skoletiden.

 

Fra 7. klasse må eleverne, efter aftale, cykle selvstændigt ud til en aktivitet, hvor læreren sender dem af sted, men ikke følger eleverne.

 

I skoletid skal børnene altid have cykelhjelm på. Skolen har cykelhjelme, som eleverne kan låne.

 

Meddelelsesbogen

Der afholdes 2 årlige elevsamtaler på samtlige årgange:

 • Den første samtale afholdes primo november. Under eller efter samtalen skrives fokuspunkter i meddelelsesbogen.
 • Den anden samtale afholdes i primo marts. Under eller efter samtalen skrives fokuspunkter i meddelelsesbogen.

 

Fokuspunkterne er en del af dialogen til skole-hjem samtaler.

 

Fælles arrangementer for elever

Inden for skoleårets 200 skoledage kan skolen planlægge med ekskursioner og lejrskoler hvor mødetiden er anderledes, og fraviger normal mødetid. Der vil være mødepligt til disse arrangementer.

 

Praktik

Er den periode, hvor eleverne i stedet for undervisning, er i praktik på en arbejdsplads. Mødetiden kan være væsentlig anderledes end den normale mødetid. Der er mødepligt til praktikken.

 

Lejrskole

Lejrskoler er dækkende for elevernes ekskursioner med overnatning, hvor der foregår forskellige undervisningsaktiviteter. Der er mødepligt til lejrskole.

 

Ekskursioner

Dækker over de ture, hvor klasser er væk fra skolen, som en del af undervisningen. Det kan være teaterbesøg, virksomhedsbesøg eller andet. Der er mødepligt til ekskursioner.

 

Den åbne skole

Vadum Skole tilstræber at være en aktiv medspiller i lokalsamfundet. Derfor er det vigtigt at inddrage byens foreninger, erhvervsliv og øvrige interesseorganisationer i og omkring byen, i et undervisningsperspektiv. Vi stræber mod at lave gensidigt forpligtende samarbejdsaftaler med foreningslivet, så vi understøtter hinanden.

Der laves ligeledes aftaler med øvrige interessenter, blandt andet gennem tilbuddene fra Aaben Aalborg.

 

Fritagelse

Såfremt elever skal fritages for undervisning, gælder følgende:

 • Forældre skal indmelde “Ekstraordinær frihed” via linket “Indmeld fravær” på forsiden af Aula.

 

Skolen forbeholder sig altid retten til at afvise en ansøgning om ekstraordinær frihed, hvis elevens fravær i forvejen er højt, eller hvis skolen er bekymret for elevens faglige og/eller sociale udvikling.

I disse tilfælde vil hjemmet altid blive kontaktet.

 

Man kan, af religiøse årsager, blive fritaget for kristendomsundervisningen.

 

Vikardækning

Skole

Følgende lektioner dækkes som udgangspunkt ikke:

 • Co-teaching
 • Valgfag
 • Pædagoger i undervisningen

5.-9. klasse kan få fri ved lærerfravær i første/sidste lektioner.

 

DUS

I nødstilfælde kan rengøringspersonalet tage imod de første børn i DUS, indtil det pædagogiske personale kan møde ind.

 

Godkendt i skolebestyrelsen 24. januar, 2024.