Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Principper for undervisningens organisering

Principper for undervisningens organisering

 

Undervisningstimetal

Skolens undervisningstimetal følger de vejledende timetal fra undervisningsministeriet med følgende undtagelser.

 • Der er svømning på 4. klassetrin i stedet for understøttende undervisning
 • Der søges hvert år om at reducere skoledagens længde således, der i stedet er holdtimer på 4.-9. klassetrin

Undervisningstimetallet drøftes med skolebestyrelsen i maj måned.

Godkendt SKB, januar 2021

 

Skoledagens længde

Skoledagens længde følger undervisningsministeriets timetal.

0.-3. årgang 27,75 timer/ugen

4.-6. årgang 33 timer/ugen

7.-9. årgang 35 timer/ugen

Der søges hvert år omkring at reducere skoledagens længde således 4.-9. årgang har to-lærer timer.

 

Skoledagen starter som udgangspunkt kl. 8.00. Dette kan fraviges ved særlige arrangementer. Skoledagen afsluttes senest som udgangspunkt kl. 15.00. Dette kan dog fraviges ved forskellige situationer fx:

 • Samling af valgholdstimer
 • Arrangementer, herunder klassearrangementer eller fx skolefest og lign.
 • Rusmiddelseminar
 • Temauger

Når skoledagens mødetidspunkter ændres, er det stadig lovpligtigt at eleverne deltager, og kan derfor ikke holde fri til fritidsaktiviteter.

Godkendt SKB, januar 2021

 

 

Elevers færdsel på cykel i skole og DUS-tiden

Elever fra sidste halvår af 3. årgang må benytte cyklen sammen med det pædagogiske personale i skoletiden. Det betyder, at de fx kan cykle ud til andre områder, hvor der er undervisning, fx en cykeltur ud til fjorden i natur og teknologi. 

Fra 7. klasse må eleverne, efter aftale, cykle selvstændigt ud til en aktivitet, hvor læreren sender dem afsted, men ikke følger eleverne. 

Børnene skal altid have cykelhjelm på. Skolen har udlåns-cykelhjelme som eleverne kan låne. 

Godkendt SKB, januar 2021

 

 

Elevplaner

Der følges de generelle retningslinjer for Aalborg Kommune. Platformen MinUddannelse danner rammen om den dynamiske elevplan.

Godkendt SKB, februar 2021

 

Fælles arrangementer for elever

Inden for skoleårets 200 dage kan skolen planlægge med ekskursioner og lejrskoler hvor mødetiden er anderledes, og går ud over vanlig tid. Der vil være mødepligt til disse arrangementer.

Praktik

Er den periode hvor eleverne i stedet for undervisning, er i praktik på en arbejdsplads. Mødetiden her kan være anderledes og i stedet foregå om eftermiddagen. Der er mødepligt til praktikken.

Lejrskole

Lejrskoler er dækkende for hvor eleverne er afsted med overnatning, hvor der foregår forskellige undervisningsaktiviteter. Der er mødepligt til lejrskole.

Ekskursioner

Dækker over de ture klasser er afsted som en del af undervisningen. Det kan være teaterbesøg, virksomhedsbesøg eller andre områder. Der er mødepligt til Ekskursioner.

Øvrige fælles arrangementer på skolen

Der er ligeledes en række arrangementer på skolen hvor mødetiden kan være anderledes. Det drejer sig fx. om rusmiddelseminarier på 6. og 8. årgang, skolefest eller valgfagsundervisning der er samlet til længere dage. Her vil der ligeledes være mødepligt til disse arrangementer.

Godkendt SKB, februar 2021

 

Den åbne skole

Vadum Skole stræber mod at være en aktiv medspiller i lokalsamfundet. Derfor er det vigtigt at inddrage forskellige foreninger, erhvervsliv og øvrige interesseorganisationer i og omkring byen i et undervisningsperspektiv. Vi stræber mod at lave gensidigt forpligtende samarbejdsaftaler med foreningslivet, så vi understøtter hinanden.

Der laves ligeledes aftaler med øvrige interessenter, blandt andet gennem tilbudene fra erhvervsplaymakerne.

Godkendt SKB, februar 2021

 

Fritagelse

Såfremt elever skal fritages for undervisning, gælder der følgende:

 • Forældre der ønsker at fritage deres børn i forbindelse med rejser eller lignende, skal rette henvendelse til barnets klasse-/kontaktlærer såfremt perioden ikke overstiger 5 skoledage.
 • Ved fritagelse over 5 skoledage skal ledelsen kontaktes.

Elever der deltager i Kulturskole undervisning eller elitesport kan blive fritaget fra den understøttende undervisning. Der skal udfyldes et fritagelsesskema til dette – se under bilag.

 

Man kan af religiøse årsager blive fritaget for kristendomsundervisningen.

Godkendt SKB, januar 2021

 

Vikardækning

Skole

Følgende lektioner dækkes som udgangspunkt ikke:

 • Morgenbånd
 • Co-teaching
 • Valgfag
 • Overlap

5.-9. klasse får fri ved lærerfravær i første/sidste lektioner.

Både lærere og pædagoger kan varetage vikartimer for børn, som de kender. Dette sker efter aftale med ledelsen og kan kun ske, hvis medarbejdernes forberedelse sikres. 

Dus

Morgenvagt – Ved fravær i morgendussen dækkes dette gennem vikardækkker som træffer beslutninger således dussen kan åbnes rettidigt. Ved særlige tilfælde anvendes rengøringspersonalet i DUS til at tage imod de første børn, indtil der kommer en løsning.

Det må aldrig være en ny vikar, som lukker.t må aldrig være en ny vikar, som lukker.

Godkendt SKB, oktober 2020