MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Skolebestyrelsesmøde april 2021

 

Dato og tidspunkt

27. april, 17.00-19.30

Formål med mødet (beskriv)

SKB møde

Mødeform (GoogleMeet, walk ‘n talk, lokale)

På meet

Deltagere

Pernelle, Pernille, Søren, Kirsten, Karin, Tine, Malene, Jeanette, Michael, Henrik, Jens, Nichelas, Lisbeth, Dorte, Anna, Lærke,Tine, Jeanette, Anna, Lærke

Afbud

 

Referent

JR/DT 

Tid

 • Beskriv punktet
 • Er punktet til beslutning, drøftelse eller orientering?
 • Hvem er ansvarlig og indleder punktet?

Ansvarlig for opfølgning, videreformidling etc.

kl. 17.00- 17.05

1. Godkendelse af dagsorden samt velkommen til Lisbeth (ny TR dus)

Referat:

Ok

Pernelle

17.05 

Opringning til Pernelle og Kirsten fra en forældre.

 

Vi har fået en henvendelse om en gruppe forældre som er bekymret for elevernes trivsel. De mener, at enkelte forældre overvejer et fravalg af Vadum Skole. De giver udtryk for at den positive bølge som opstod efter Henriks ankomst er begyndt at vende. 

 

Episode - m. kniv i skolegården

Dus - Er pædagogernes arbejde godt nok?

 

Det blev aftalt, at vi ville vende det på mødet og give en tilbagemelding 

 

SKB: Umiddelbart er det ikke et rygte, som medlemmerne i SKB kender til. Det vigtigt, at man går direkte til skoleledelsen og klasselærerne, hvis man er utryg eller undrende.

 

Vi er opmærksomme på elevernes trivsel på hele skolen jvf. corona, som helt sikkert har påvirket alle klasser og elever.

 

Vi vil meget gerne have forældrene tæt på - kom til os! Vi har svært ved at handle på rygter.

 

Nichelas - der har været henvendelser, men de er løst og der er taget hånd om det. 

Vi arbejder på at gøre vores arbejde i dus mere synligt.

 

Vi er enige om, at vi er nysgerrige og meget gerne vil vide mere, så vi kan handle på det.


 
 

kl. 17.05- 17.15

2. Opsamling på planlægning af næste skoleår

 • Kort status på skolestartere (0. klasser)
 • Personale
 • Klasser
 

Referat:

41 børn er indskrevet til det kommende skoleår.

 • der er udpeget en overtallige.
 • En ansat er optaget på uddannelse og er væk i 42 uger.
 • Der kommer en del elever udefra bla. 3 elever på 3. årgang.
 •  

HJ (kort)

kl. 17.15- 17.30

3. Tilbagemelding på Corona udbrud

 • Uge 16 (+uge 17)
  • Personale
  • Elever
  • Andet

Der virker til at der har været to smittekæder. De første tilfælde er testet negative ved “kviktest” og smitten har derfor nået at sprede sig i weekenden.

 

Godt samarbejde mellem forældrene og skolen medførte at smitten hurtigt blev inddæmmet. Vi håber at det lukket ned. 

 

Vi har forsøgt at informere forældre og børn hurtigst muligt med mest mulig information. 

HJ

kl. 17.30- 

18.45

4. Trafikpolitik

 • Vi tager afsæt i den eksisterende trafik politik fra 2012 og gennemgår den. 
 • Gruppearbejde i mindre online rum omkring:
  • Trafikpolitikken
  • Forældrefolder 

Der er vedhæftet to bilag som alle bedes læse inden mødet

 

Referat:

Forslag til ændringer:

Mindre morgentrafik (ikke mylder)

Folderen er en god ide

Maj/juni får forældre fra skolestartere folderen med hjem

Afsætning skal ske ved hallen, ikke Degnevænget/Lollvej/Møllevænget 

Lavere hastighed gælder for alle. 

Cykelhjelm rykkes op 

 

Hvad gør vi for at hjælpe på det:

Mangler skiltning ved vendepladsen (skolen skal selv betale)

Ingen bom, da offentlig vej

Ledelsen har stået der og gjort opmærksom på problematikken

Der er også trafikkaos på Degnevænget, når børnene hentes fra DUS. 

Forslag om at lave mulighed for indkørsel på Degnevænget i ydertimerne…. 

 

Pernelle, Michael og HJ laver tilretninger og skal derefter godkendes i Skolebestyrelsen

 

Husk at tænke synlighed, implementering og branding, og vores hjemmeside er ikke opdateret… alt det gamle skal slettes og så skal der kun være det lovkravet siger. 

 

Send forslag til ændringer til HJ eller Pernelle. Forsøger at få arbejdet færdigt og folderen godkendt inden sommerferien. 

HJ + Pernelle

kl. 18.45- 19.05

5. Dus

 • Dusråd - status
  • Forældrevideo
 • Ansættelse af dusleder (Nichelas er ikke med på dette punkt)
 

Referat:

Der er sendt besked ud til kommende skolestartere til og med 5. klasse om DUS-råd. En forældre har meldt tilbage, at han/hun gerne vil være med i DUS-råd

Der er 3 medarbejdere der gerne vil være med.  

 

Der laves personalevideo og forældrevideo - Michael og Pernille melder sig .

 

Stilling som DUS-leder er slået op. Frist start maj. Ansættelsesudvalg nedsat. 

 

Henvendelse fra forældre om indhold i DUS under Corona. De spiller for meget og for meget skærmtid. Der er lavet møde med ledelse og pædagoger om ændret indhold. Mere fokus på udeaktiviteter. 

HJ

kl. 19.05- 19.20

6. Nyt fra

7.1 - formanden - Pernelle er inviteret til møde for formænd på tirsdag. 

7.2 - ledelsen - eksamener og fagfordeling står lige for døren. Overleveringssamtaler for kommende skolestartere. Sidste skoledag (afventer rammerne for det). 

I DUS er de begyndt at sætte fokus på, hvordan de arbejder med trivsel. Skal være mere synligt. 

7.3 - øvrige - Henvendelse fra 3. årgang - hvornår får eleverne flere timer og lektier, og bekymring for faglighed. HJ redegør for situationen lige nu. Prioriteret brug af faglokaler i udskolingen. Få skift i voksne i løbet af dagen for at begrænse smittemuligheder. Fokus på det sociale. 

7.4 Eleverne 9. årgang  - svært at finde motivation til hjemmeundervisningen. Svært at planlægge ret langt frem pga. mange ændringer. 

God stemning og glade for at være tilbage 

 

Byggeprojekt - der er kommet 25.000 til udeområdet fra Rema, Vadum. Besluttet at eleverne skal være med til at bygge espalier med tag på 2 af stederne. Ungdomsklubben skal være med ind over. 

 

Referat:

Pernelle

HJ

19.20-

19.30

Evt. - snak om hvad kameraerne på tagene må filme og ikke filme på skolen. De er sat op så de overholder gældende lovgivning. 

Generelt skal filmene ses inden for 48 timer. Det er nemt at genkende personer på de nye kameraer. 

 

Nye retningslinjer for prøver - HJ melder ud. 

 

Forespørgsel på noget socialt for 9. klasse - forældre må gerne melde ind. Nichelas undersøger om der er en hytte der er betalt for. 

 

Forespørgsel på skolepatrulje - HJ samler op på det, og få nogle interesserede elever med … (det skal være nogle af de “gamle” elever, der er uddannet. 

 

Gennemgang af referat

Referent

 

Næste møde

 

Punkter til næste møde