Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Marts 2024

Skolebestyrelsesmøde på Vadum skole

Den 6. marts 2024, kl. 17.00-19.00

 

Medlemmer: Michael, Elise, Ane, Julie, Jeanette, Tina, Martin, Søren, Nichelas, Jens, Charlotte, Dorte

Suppleanter: Pernille, Tine

Afbud: Julie, Tina, Pernille, elevrådet

Mødeleder: Ane

Ordstyrer: Søren

Referent: Jens

 

Dagsorden

17.00-17.05 - ORIENTERING

 • Orientering ved formanden (fast punkt)

Ansvarlig: Ane

Referat:

 • Velkommen til den nye formand (o; 

 

17.05-17.15 - ORIENTERING

 • Orientering ved skolens ledelse (fast punkt)

Ansvarlig: Skolens ledelse

Referat:

 • Næste skoleår - bevilling og konsekvenser gennemgået
 • Erasmus+
  • Studietur og fokus på udeskole til kommende skoleår
 • Skolebod
  • Desværre ingen løsninger, der muliggør en genåbning af skoleboden for indeværende skoleår. Fra politisk hold bliver der talt om skolemad til alle - vi afventer situationen.
 • Skolestyrken
  • Det gode frikvarter
  • Involvering af elevrådet
  • Fokus på stærke fællesskaber
 • Facebook og Instagram er nulstillet
  • Pga. nye regler for deling af billeder, har vi valgt at slette samtlige opslag på Facebook og Instagram. Vi starter forfra og følger de nye regler.
 • Fælles planlægningsdag den 14/6

 

17.15-17.25 - ORIENTERING

 • Nyt fra elevrådet (fast punkt)

Ansvarlig: Jens, Søren og repræsentanter fra elevrådet.

Referat: 

 • Der er ikke afholdt elevrådsmøde siden sidst.

 

 

17.25-17.55 - DRØFTELSE

 • Ny konstituering og evaluering af mødeform

Ansvarlig: Ane og Søren

 •  

Referat:

 • Bordet rundt - drøftelse af evt. justeringer i vores fremadrettede bestyrelsesarbejde.

 

17.55-18.25 - DRØFTELSE

 • Mange skolesager i medierne pt.

Ansvarlig: Søren

Referat: 

 • Drøftet

 

18.25-18.45 - DRØFTELSE

 • Dagens princip (fast punkt)

Ansvarlig: Søren/Nichelas

 • Elevfravær og ekstraordinær frihed (ikke nødvendigvis et princip - mere en holdning, som vi vil give til skolens forældre?)
 • Hvad er nødvendig viden for forældre?
 • Forslag fra Gug Skole

Hvad er reglerne om ekstraordinær frihed?

Reglerne omkring ekstraordinær frihed er ændret i den seneste fraværsbekendtgørelse fra 2019. Heri fremgår det, at ekstraordinær frihed gives på baggrund af en vurdering af elevens behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen fraværet giver.

I vurderingen af om der kan bevilges ekstraordinær frihed, skal følgende overvejelser vedr. eleven tages i betragtning:

Har fraværet negativ betydning for …

 • 1. elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder
 • 2. elevens motivation og læringsparathed
 • 3. elevens alsidige udvikling og
 • 4. andre elevers tilegnelse af kundskaber og færdigheder.

Hvis der kan svares ja, på en af ovenstående, bør skolen nøje overveje, om der kan gives tilladelse til fraværet.

Der skal generelt udvises tilbageholdenhed med at bevilge ekstraordinær frihed, hvis eleven inden for det seneste år har haft fravær af større omfang.

Hvis skolen vurderer, at fraværet forværrer elevens læring og trivsel, kan der siges ”nej” til ekstraordinær frihed. Forældrene kan som udgangspunkt ikke selv beslutte, at de tager ekstraordinær frihed. Hvis en familie på trods af, at de ikke er bevilget ekstraordinær frihed, alligevel vælger at holde fri, skal det registreres som ”ulovligt fravær”.

Ekstraordinær frihed skal i udgangspunktet altid godkendes af skolen forud. Der kan kun bevilges ekstraordinær frihed med tilbagevirkende kraft, hvis der er tale om fravær af uventet karakter fx som følge af dødsfald eller hospitalsindlæggelse af nært familiemedlem. Der kan aldrig bevilges med tilbagevirkende kraft ved ferieafholdelse.

Det er skolelederens beføjelse at bevilge ekstraordinær frihed. Beføjelsen kan dog uddelegeres til teamet omkring klassen, hvis der er tale om fravær på 1-2 dage. Ovenstående kan give anledning til lokal fortolkning, da fx vurderingen af hvornår fravær har negativ betydning for elevers læring og trivsel, kan variere fra skole til skole.

Vi anbefaler derfor, at alle skolebestyrelser drøfter, hvordan man på skolen administrerer lovgivningen omkring ekstraordinær frihed, således at der sikres ens serviceniveau for alle elever på skolen.

 

Referat:

 • Vi vurderer, at skolen har en procedure der fungerer, og udarbejder derfor ikke et princip. Der er en fælles information på forældremøderne i starten af året og laves et lille skriv til hjemmesiden.   

 

18.15-18.30 - DRØFTELSE

 • Årsberetning

Ansvarlig: Søren

De formelle krav til årsberetningen er, at den:

 • indeholder en beskrivelse af det forløbne år
 • fungerer som et evalueringsredskab for skolens ledelse
 • fungerer som et informationsredskab for skolens forældre og andre uden for skolebestyrelsen
 • behandles på et møde, hvor forældrene kan kommentere og debattere forhold af betydning for skolen med skolebestyrelsen.

 

Derudover kan årsberetningen:

 • indeholde en handlingsplan for skolens ledelse for den kommende tid.

 

Lever man op til disse krav, er der altså frit spil i forhold til f.eks. omfang og medie. Der er således ikke noget i vejen for, at årsberetningen udformes som f.eks. en video.

 

Referat fra sidste drøftelse:

Drøftelse af om det bliver en del af det fælles forældremøde i starten af skoleåret.

Søren taler med andre skoler, og vi taler om det igen på næste møde. 

 

Evt. videopræsentation af bestyrelsens årsberetning og evt. drøftelse med forældre.

Der afholdes opstartsmøde for nyvalgte forældreråd med deltagelse af medlemmer fra skolebestyrelsen.

 

Referat:

 • Udskudt

 

18.45-19.05 - DRØFTELSE

 • Børnenes brug af mobiltelefoner før kl. 8.00 + mobilpolitik for skole og DUS

Referat fra mødet den 6/9 2023: Vi har en god og velfungerende mobilpolitik.

Ansvarlig: 

Vedhæftet: Brev fra undervisningsministeriet

Referat:

 • Drøftelse af mobiltelefoner i indskolingen og Dus
 • Drøftelse af devicedag i Dussen 
 • Drøftelse af device før kl.8

 

19.00-19.05 - ORIENTERING

 • Eventuelt (fast punkt)

Ansvarlig: Alle

Referat:

 • Intet under punktet eventuelt

 

19.00-19.05 - DRØFTELSE

 • Gennemgang af referat og opslag på Facebook/Aula (fast punkt)

Ansvarlig: Søren

 

 

Punkter til kommende møder:

 • Revidering af skolens antimobbestrategi (drøftes bl.a. i arbejdet med Skolestyrken)
 • Principper
  • Devicedag i DUS (udarbejde opfordring eller princip?)
 • Data
 • Den Gode Klasse